Skip survey header

Χρώματα-Βερνίκια

Χρώματα - Βερνίκια

Το παρόν ερωτηματολόγιο καλύπτει χρώματα και βερνίκια εσωτερικών χώρων και εξωτερικών χώρων και περιλαμβάνει τα διακοσμητικά και προστατευτικά χρώματα και βερνίκια, βερνίκια εμποτισμού και συναφή προϊόντα, για ερασιτεχνική και επαγγελματική χρήση σε κτίρια και εξωτερικά είδη επίπλωσης, δάπεδα και περιφράξεις.

Στην κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα επιχρίσματα και χρώματα δαπέδων, τα προϊόντα στα οποία οι διανομείς προσδίδουν απόχρωση σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ερασιτεχνών ή επαγγελματιών διακοσμητών, τα συστήματα χρωματισμού και τα διακοσμητικά χρώματα υπό μορφή υγρού ή πάστας τα οποία έχουν ενδεχομένως προσυσκευαστεί, χρωματιστεί ή προετοιμαστεί από τον παραγωγό ώστε να ικανοποιούν τις ανάγκες των καταναλωτών, συμπεριλαμβανομένων των χρωμάτων ξύλου, των βερνικιών εμποτισμού, των βερνικιών ξύλινων δαπέδων, των επιχρισμάτων τοιχοποιίας και των τελειωμάτων μετάλλου( εξαιρούνται τα αντιδιαβρωτικά τελειώματα και αστάρια), καθώς και τα αστάρια (και υποστρώματα) των εν λόγω συστημάτων προϊόντων. Δεν περιλαμβάνονται:

  • αντιδιαβρωτικά επιχρίσματα
  • αντιρρυπαντικά επιχρίσματα( υφαλοχρώματα)
  • συντηρητικά ξύλου
  • επιχρίσματα για ειδικές βιομηχανικές και επαγγελματικές χρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των επιχρισμάτων υψηλής αντοχής
  • κάθε προϊόν που έχει αναπτυχθεί πρωτίστως για εσωτερική χρήση και διατίθεται στο εμπόριο για τη χρήση αυτή

Σε περίπτωση που διαθέτετε περισσότερα από ένα προϊόντα παρακαλώ όπως συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο για καθένα από τα προϊόντα αυτά.

Το ερωτηματολόγιο έχει διάρκεια περίπου 15 λεπτά.


Παρακαλώ συμπληρώστε τις παρακάτω γενικές ερωτήσεις.

2. Παρακαλώ συμπληρώστε την κατηγορία της επιχείρησής σας. *This question is required.

Πολύ Μικρή Επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζόμενους και της οποίας ο κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατ. ευρώ -  Μικρή Επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζόμενους και ο κύκλος εργασιών της ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ - Μικρομεσαία Επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 250 εργαζόμενους και της οποίας ο κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. ευρώ)

3. Για το συγκεκριμένο προϊόν είστε... *This question is required.
4. Ποια είναι η κύρια χώρα παραγωγής/κατασκευής του προϊόντος σας; *This question is required.
*Η απάντηση στην ερώτηση αυτή είναι υποχρεωτική...
5. Εξάγετε τα προϊόντα σας στο εξωτερικό; *This question is required.
6. Θα σας ενδιέφερε στο μέλλον να παρέχετε τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες σας σε δημόσιο φορέα; *This question is required.
7. Έχετε συνάψει στο παρελθόν σύμβαση με δημόσιο φορέα; *This question is required.

Παρακαλώ συμπληρώστε τις παρακάτω ερωτήσεις που αφορούν τα γενικά στοιχεία του προϊόντος.

9. Το προϊόν σας φέρει κάποια πιστοποίηση, περιβαλλοντική ή άλλη; *This question is required.

Παρακαλώ συμπληρώστε ποιες από τις παρακάτω "πράσινες" προδιαγραφές πληροί το προϊόν σας.

10. Πτητικές οργανικές ενώσεις (VOCs). Η περιεκτικότητα σε VOCs βρίσκεται εντός των οριακών τιμών που δίνονται στην Οδηγία 2004/42/ΕΚ (Παράρτημα ΙΙ);
12. Βαρέα μέταλλα. Παρακαλώ σημειώστε εάν στο προϊόν ή στη βαφή χρησιμοποιούνται ως συστατικά τα ακόλουθα βαρέα μέταλλα ή οι ενώσεις τους, κατά περίπτωση (είτε ως ουσίες είτε ως συστατικά χρησιμοποιούμενου παρασκευάσματος).Σημείωση: Δεν λαμβάνονται υπόψη τα συστατικά ίχνη των εν λόγω μετάλλων σε αναλογία 0,01%(κατά μάζα), προερχόμενα από προσμίξεις των πρώτων υλών.
Space Cell ΝαιΌχιΔεν γνωρίζουμεΔεν αφορά το προϊόν
Κάδμιο
Μόλυβδος
Χρώμιο (VI)
Υδράργυρος
Αρσενικό
Βάριο (πλην θειικού βαρίου)
Σελήνιο
Αντιμόνιο
13. Επικίνδυνες ουσίες. Το προϊόν ταξινομείται ως πολύ τοξικό, τοξικό, επικίνδυνο για το περιβάλλον, καρκινογόνο, τοξικό για την αναπαραγωγή, επιβλαβές, διαβρωτικό, μεταλλαξιογόνο ή ερεθιστικό (μόνο εφόσον αυτό οφείλεται στην παρουσία συστατικών που επισημαίνονται με τη φράση κινδύνου R43), σύμφωνα με την Οδηγία 1999/45/ΕΚ, πριν ή μετά τον χρωματισμό (κατά περίπτωση);
14. Φορμαλδεΰδη.Στο προϊόν έχει γίνει προσθήκη ελεύθερης φορμαλδεΰδης σε ποσοστό που υπερβαίνει το 0,001% κ.β. (το οποίο προκύπτει μετά τον χρωματισμό);
18. Θέλετε να λαμβάνετε ενημέρωση στο email σας σχετικά με τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις; *This question is required.
19. Στοιχεία Επικοινωνίας *This question is required.Παρακαλώ συμπληρώστε τα στοιχεία επικοινωνίας σας στην περίπτωση που χρειαστεί να έρθουμε σε επαφή μαζί σας

Αποποίηση ευθυνών

Το ΥΠΕΚΑ διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί, επεξεργάζεται, διαθέτει και να διατηρεί τις πληροφορίες που του παρέχετε με το παρόν ερωτηματολόγιο με οποιονδήποτε τρόπο και χωρίς κανέναν περιορισμό, ιδίως χωρίς να δημιουργείται οποιαδήποτε υποχρέωση απέναντι σας ή απέναντι σε οποιονδήποτε τρίτο, ούτε και να υποχρεούται το ΥΠΕΚΑ να κάνει χρήση των πληροφοριών  αυτών στην περίπτωση που δεν το επιθυμεί.  

Survey Software powered by SurveyGizmo
Survey Software